Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a marketingkonferencia.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
Tudjon meg többet…
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Marketing Szövetség (a továbbiakban: „MMSZ”) által üzemeltetett www.marketingkonferencia.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett Marketing Summit Hungary-ra (a továbbiakban: „Konferencia”) történő jelentkezésre és a Konferencián történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Konferenciára jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a MMSZ és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A Konferenciára történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Konferenciára nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A Konferencia szervezője a Magyar Marketing Szövetség.

   Az MMSZ adatai:

   Székhely: 1142 Budapest, Kassai utca 71.
   E-mail cím: marketing@marketing.hu
   Telefonszám: +3630/297-2139

   Adószám: 19651848-2-42
   Cégjegyzékszám: 3196

 

  1. A jelen ÁSZF a Konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az MMSZ és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
    
  2. MMSZ kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az MMSZ és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Konferenciára történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
    
  3. A Weboldalon keresztül a Konferenciára elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
    
  1. A Felek között a Konferencián történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés MMSZ általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az MMSZ a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
    
  1. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az MMSZ kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

 1. Jelentkezés
  1. A Jelentkező a Konferenciával kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Konferenciával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a marketing@marketing.hu e-mail címen.
    
  1. A Konferencián történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre a Konferencián történő részvételért fizetendő nettó költség, amelyhez még hozzáadódik az általános forgalmi adó.
    
  1. A Konferencia részvételi díja változtatásának jogát a MMSZ fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Konferencia részvételi díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
    
  1. Amennyiben a Weboldalon az MMSZ minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az MMSZ nem köteles a Konferencián történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Konferencián, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
    
  2. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az MMSZ csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az MMSZ-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
    
  3. Az MMSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.
    
  1. A jelentkezés menete:

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Konferenciára. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: cégnév, résztvevő neve, titulusa, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, titulusa, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, adószám, postázási cím. A Jelentkező a „Regisztrálok” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Az MMSZ a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az MMSZ felé a marketing@marketing.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Konferencia részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Konferencián történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Konferencia részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.

 

 1. Fizetési feltételek:
  A Jelentkező a részvételi díjat az MMSZ jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Duna Takarékszövetkezet 58600551-11170918) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 8 napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az MMSZ bankszámlájára megérkezik.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei
  1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei
   1. A Jelentkezőnek jogában áll a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Konferencia anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
     
   2. A Konferencián részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Konferenciát megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
     
   3. A Konferencián az MMSZ engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Konferencián való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az MMSZ a Konferencia részvételi díját nem téríti vissza.
     
  1. Az MMSZ jogai és kötelezettségei
   1. A résztvevőnek a jelentkezést követő 2 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét, amennyiben a regisztrációra 2018. október 2-ig kerül sor. Az október 2-a után regisztráló résztvevőnek csupán október 15-ig van lehetősége a lemondásra. Azonban az október 15-e utáni regisztrálók esetében már nem áll módunkban lemondást elfogadni. Befizetett részvételi díjat csak abban az esetben térít vissza az MMSZ, amennyiben a lemondásra szabályosan a fenti feltételek szerint került sor.
     
   2. Az MMSZ megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Konferenciát megelőző napon még nem érkezett meg az MMSZ bankszámlájára.
     
   3. Az MMSZ-nek jogában áll a Konferenciát törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. Az MMSZ vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Konferencia elmaradásáról és a Konferenciára jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
     
   4. Bár az MMSZ minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Konferencia az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Konferencia programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy előadóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.
     
   5. MMSZ kizárja felelősségét a 4.2.3 és 4.2.4 pontban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

 1. Adatvédelem
  Az MMSZ a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az MMSZ részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. (LINK)

 

 1. Szerzői jog
  1. A Konferencia keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az MMSZ, illetve az egyes előadók. Az MMSZ, illetve az előadók a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.
    
  1. Az MMSZ, illetve az előadók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.
    
  1. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
    
  1. Az MMSZ, illetve az előadók a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
  1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Konferenciával, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az MMSZ ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával vagy a marketing@marketing.hu e-mail címen.
    
  1. A Jelentkezőnek az MMSZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a marketing@marketing.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat az MMSZ 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.
    
  1. Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

  1. A Jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: link

 

 1. Egyéb rendelkezések
  1. Az MMSZ megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MMSZ a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Konferenciára jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
    
  1. Az MMSZ nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
    
  1. Az MMSZ a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A MMSZ nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
    
  1. A Weboldalon történő Konferenciára jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
    
  2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az MMSZ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
    
  1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2018. május 19.

Magyar Marketing Szövetsé